"Dvoživke in promet v regiji Alpe-Jadran"
  

 

[Nazaj]    [Domov]    [Izdelki]   [Kali]   [BioPortal]   [CKFF] 


Enoletni projekt "Dvoživke in promet v regiji Alpe-Jadran" v Centru za kartografijo favne in flore izvajamo v sodelovanju s Societas herpetologica slovenica - drutvom za preučevanje dvoživk in plazilcev ter z avstrijskim partnerjem Arge Naturschutz iz Celovca.

[Projekt Dvoµivke in promet v regiji Alpe-JAdran]
Območje raziskav projekta
 "Dvoµivke in promet v regiji Alpe-Jadran"

Glavne aktivnosti so zbiranje podatkov in raziskave o selitvah dvoživk preko cest v Podravski in Pomurski regiji, izvedba začasnih varstvenih ukrepov in nastavitev sistema izvajanja stalnih varstvenih ukrepov za dvoživke ter ozavečanje in stiki z javnostjo. Projekt je del večletnega mednarodnega Interreg III A - Phare CBC Avstrija - Slovenija projekta "Varstvo dvoživk v regiji Alpe-Jadran" (Amphibienschutz im Alpen-Adria-Raum, 2002-2006), kjer bomo s prekomejnim sodelovanjem predvsem uskladili dejavnosti varstva dvoživk v regiji Alpe-Jadran. To zahteva prekomejno sodelovanje strokovnjakov za dvoživke, predstavnikov različnih sektorjev lokalne in regionalne uprave, načrtovalcev in upravljalcev cest ter udeležencev na projektnih aktivnostih. Rezultati medijske kampanje bodo pripomogli k bolji ozavečenosti javnosti in posledično tudi povečali pritisk in podporo javnosti za izvajanje varstvenih ukrepov. Na ta način bomo pripravili osnove za izboljanje oz. zagotavljanje ugodnega ohranitvenega stanja vrst dvoživk ter njihovega varstva, kot jih predvidevajo tudi različni mednarodni sporazumi.

Cilji enoletnih aktivnosti projekta so naslednji:
- intenzivno prekomejno sodelovanje in izmenjava izkuenj ter uskladitev med projektnimi partnerji glede načrtovanja in izvedbe varstvenih ukrepov za dvoživke ter skupna standardizacija načinov dela,
- pregled in ocena trenutnega stanja populacij na območju Pomurja in Podravja, s predstavitvijo nekaterih najbolj žgočih problemov,
- analiza ustreznosti nekaterih že izvedenih varstvenih ukrepov s staliča funkcionalnosti, ekonomičnosti in trajnosti,
- razvoj in povezava podatkovnih zbirk za dvoživke na obeh straneh meje,
- zmanjanje negativnega vpliva cest na populacije dvoživk z izvedbo varstvenih ukrepov,
- popularizacija in ozavečanje javnosti o problematiki dvoživk.

Rezultati:
- Akcija "Pozor, žabe na cesti!"
- Izobraževalne delavnice
- Mednarodni posvet INTERREG III A "Varstvo dvoživk v regiji Alpe-Jadran" (16. do 18. maj 2003), Kongresni center Poreče ob Vrbskem jezeru na Korokem v Avstriji
- Zloženka "Dvoživke in promet v regiji Alpe-Jadran"
- Nadgradnja podatkovne zbirke
- Medijska kampanja

Projekt predstavlja enega izmed prvih korakov pri vzpostavitvi oz. nadgradnji prekomejnega sodelovanja ter povezav na področju varstva narave ne samo na strokovnem področju, ampak tudi na nivoju lokalne oz. regionalne uprave, občin, e posebej pa načrtovalcev in upravljalcev cest ter drutev in zainteresiranih posameznikov.
 


Rezultati
 

- Najbolj odmevna je bila akcija reševanja dvoživk "Pozor, žabe na cesti!" na regionalni cesti R2-440 Cankova-Kuzma. Na približno 500 m dolgem odseku ceste, kjer je selitev dvoživk v oz. iz Ledavskega jezera, po raziskavah iz prejšnjih let največja, je bila od 17. marca do 16. maja 2003 postavljena začasna varovalna ograja, ki je dvoživkam preprečevala prehajanje čez cesto. Naši sodelavci so jih vsak dan izza ograje pobirali v vedra in jih nato varno prenesli čez cesto. Pri delu so nam pomagali tudi lokalni prebivalci in študentje. Delo je potekalo po standardni mednarodni metodologiji, tako da so se hkrati zbirali tudi podatki o natančnem številu in vrstah dvoživk, ki so se selile v Ledavsko jezero ter podatki o cestnih pododsekih, kjer so bile selitve najštevilčnejše. Ti rezultati so odlična podlaga za pripravo predloga za postavitev stalnih varovalnih ograj in podhodov za dvoživke na tem cestnem odseku. Prenešenih je bilo skupaj več kot 4000 osebkov dvanajstih vrst, med katerimi sta bili za območje Goričkega prvič registrirani vrsti zelena krastača (Bufo viridis) in česnovka (Pelobates fuscus).
 
 

 


- V okviru izobraževalnih aktivnosti smo izvedli 3 delavnice za študente Ljubljanske in Mariborske univerze, ter delavnice o dvoživkah za nižje razrede v OŠ Cankova in Rogašovci ter na gimnaziji Murska Sobota.
 


- Osrednji prekomejni dogodek projekta je bilo sodelovanje pri organizaciji tridnevnega mednarodnega posveta INTERREG III A "Varstvo dvoživk v regiji Alpe-Jadran" (16. do 18. maj 2003) v Kongresnem centru Poreče ob Vrbskem jezeru na Koroškem v Avstriji. Številni udeleženci srečanja iz Avstrije, Italije in Slovenije so bili predstavniki cestarske stroke, biologi, predstavniki Ministrstev za promet, Ministrstev za okolje, naravovarstvene službe, ter zaintersirana javnost. Glavna tema srečanja so bile predstavitve dejavnosti varstva dvoživk v deželah Alpe-Jadran ter najnovejša spoznanja na tem področju. Predvsem je bila to priložnost za vzpostavitev tesnejšega sodelovanja v regiji ter izmenjava izkušenj. Srečanje se je zaključilo z ekskurzijo na Cerkniškem jezeru.
 


- Izdali smo zloženko "Dvoživke in promet v regiji Alpe-Jadran" s predstavitvijo projekta in problematike dvoživk in prometa.
 


- Ves čas projekta smo nadaljevali z vzdrževanjem, preverjanjem in nadaljnjim vnašanjem podatkov v obstoječo podatkovno zbirko "črnih točk" za dvoživke na cestah, ki je nastala v okviru enoletnega projekta "Dvoživke in ceste" leta 2000. V času projekta smo sistematično pregledovali odseke cest v času selitev dvoživk od meseca marca do septembra 2003, s poudarkom na odsekih cest, kjer so že bile registrirane "črne točke" za dvoživke.
 - Ob akciji "Pozor, žabe na cesti!" smo vzpostavili neposredne kontakte ter povabili k sodelovanju pri projektnih aktivnostih občine, šole, upravljalce cest, naravovarstveno službo in lokalno prebivalstvo na tem območju. Hkrati smo izvedli tudi široko medijsko kampanjo, priredili več javnih predstavitev in tiskovno konferenco o problematiki dvoživk in prometa. Projekt je bil z večjim številom prispevkov predstavljen tako v lokalnih kot tudi nacionalnih tiskanih medijih, na radiu in televiziji. Vzpostavili smo celoletno svetovanje in obveščanje širše in strokovne javnosti na temo problematike dvoživk in prometa, saj je bil za informacije na voljo odprti telefon, internetna domača stran projekta, publikacije, po potrebi pa smo izvedli tudi obisk na terenu. Zloženko na temo dvoživk in prometa s predstavitvijo projekta smo razposlali po celi Sloveniji.

 
[Na vrh]
[Nazaj]  [Domov]  [Izdelki]  [Kali  [BioPortal]  [CKFF]