Center za kartografijo favne in flore

Predstavitev


Center za kartografijo favne in flore je zasebni neprofitni zavod ustanovljen leta 1996. Naš cilj je zbiranje, organiziranje in posredovanje podatkov in informacij o razširjenosti rastlinskih in živalskih vrst v Sloveniji. S pomočjo zunanjih sodelavcev vzdržujemo podatkovno zbirko s preko 1.600.000 florističnih in favnističnih podatkov.

V preteklih letih smo za različne naročnike izvedli številne projekte na področju varstva narave, prostorskega načrtovanja in obdelave podatkov. Združeno biološko in kartografsko znanje s podporo obsežne zbirke podatkov nam omogoča hitro in preprosto načrtovanje ter uresničevanje projektov. Usposobljeni smo za kartiranje habitatnih tipov, inventarizacije, priprave strokovnih podlag in mnenj ter opravljanje monitoringov s stališča narave. Imamo licenci za Presojo vplivov na okolje za področje narave in za Presojo tveganja za naravo. Nudimo podporo pri uresničevanju projektov, za katere sta nujna uporaba geografskih informacijskih sistemov (GIS) in urejanje večjega števila podatkov.

Vsak projekt, ki se ga lotimo, je unikaten, zato izvedbo le-tega načrtujemo in prilagodimo željam in potrebam naročnika. Na podlagi znanja, podatkovne zbirke in ne nazadnje 25-letnih izkušenj odgovorno izvedemo vse načrtovane naloge v dogovorjenem finančnem in časovnem okviru.Avtor ilustracij: Marjan Vaupotič